Hlavní strana

Vážení,
Nařízením EU (2016/293 a 2016/4602) byl stanoven plošný zákaz ukládání polystyrenu na skládky z důvodu obsahu zpomalovačů hoření, tzv. látka hexabromeyklodekan (HBCDD), která se řadí mezi perzistentní organické znečišťující látky (POP), tj. látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Z výše uvedených důvodů polystyren nebude s platností od 18.12.2017 nadále na skládku přijímán. Děkujeme za pochopení.

 Upozorňujeme naše zákazníky, že dle sdělení MŽP (www.mzp.cz ) Ministerstvo životního prostředí stanovuje termín spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) na 2. května 2018, 0:00 hodin. V případě skládky Mrsklesy se jedná o ukládání odpadu kat. č. 170605 – Stavební materiály obsahující azbest (eternit).Dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 40 Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, odst. 2, je odesílatel odpadu povinen každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením elektronicky do systému SEPNO (www.sepno.cz) v rozsahu ohlašovacího listu a ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu!!!Na základě tohoto sdělení bude s platností od 2. května 2018 odpad kat. č. 170605 – Stavební materiály obsahující azbest (eternit) přijat pouze v případě, že je odesílatelem řádně předem ohlášen. Nepodnikající fyzická osoba přepravu nebezpečného odpadu neohlašuje!!! Vce informací na https://www.sepno.cz nebo https://www.ispop.cz

 

LO Haná, s.r.o. – skládka tuhého komunálního odpadu

Skládka odpadů skupiny S-00 Mrsklesy se nachází v blízkosti obce Mrsklesy ve vzdálenosti cca 10 km od Olomouce. Vlastní areály skládek leží na hranici VVP Libavá a jsou přístupny po komunikaci vedoucí do města Libavá. Skládkový komplex Mrsklesy patří svým významem k největším v regionu Olomoucka a představuje hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro město Olomouc a okolí.

Počátek skládkování v této lokalitě byl zahájen v roce 1992. Od té doby se provozovatel a majitel skládek měnil několikrát. Firma LO HANÁ s.r.o. (Likvidace odpadů Haná) odkoupila „divizi“ Mrsklesy od firmy IH ENVI a.s. Hradec Králové a zahájila skládkování v říjnu 2002.

Umístění dalších těles skládky bylo pak vzhledem k charakteru krajiny řešeno tak, aby nebyly dotčeny žádné významné dominanty či hodnotné segmenty krajiny. S ohledem na tuto skutečnost a lokalizaci jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo toho, že celý areál je pohledově skryt a tělesa skládek, zejména po ukončení rekultivačních prací a provedené výsadbě dřevin se přirozeně začlení do stávající krajiny.

V současné době je provozována skládka 6 etapa II areálu, v přípravě je etapa 7 a 8. Hutnění odpadů je prováděno dvěma kompaktory BOMAG o hmotnosti 28 t.