Historie a rozvoj

Skládka odpadů skupiny S-00 Mrsklesy se nachází v blízkosti obce Mrsklesy ve vzdálenosti cca 10 km od Olomouce. Vlastní areály skládek leží na hranici VVP Libavá a jsou přístupny po komunikaci vedoucí do města Libavá. Skládkový komplex Mrsklesy patří svým významem k největším v regionu Olomoucka a představuje hlavní skládkovou kapacitu pro ukládání komunálního odpadu pro město Olomouc a okolí.

Počátek skládkování v této lokalitě byl zahájen v roce 1992. Od té doby se provozovatel a majitel skládek měnil několikrát. Firma LO HANÁ s.r.o. (Likvidace odpadů Haná) odkoupila „divizi“ Mrsklesy od firmy IH ENVI a.s. Hradec Králové a zahájila skládkování v říjnu 2002.

Celý komplex skládky je situován do svahu na úpatí Oderských vrchů. Ze severní strany je ohraničen komunikací Mrsklesy – Libavá a z jižní strany bezejmenným vodním tokem, přítokem říčky Vrtůvky. Východní stranou sousedí s rozsáhlým lesním porostem vojenského újezdu Libavá. Z těchto tří stran je lokalita komplexu skládek obklopena ucelenými lesními porosty s dominancí smrku. Pohledově exponovaná je tak pouze západní strana při pohledu od obce Mrsklesy, která je vzdálená cca 2 km od nejbližšího tělesa skládky. Ale ani tato část komplexu , díky svému situování do mírně se zvedajícího úpatí a probíhající rekultivaci nepůsobí při tomto pohledu jako výrazná rušivá dominanta.

Umístění dalších těles skládky bylo pak vzhledem k charakteru krajiny řešeno tak, aby nebyly dotčeny žádné významné dominanty či hodnotné segmenty krajiny. S ohledem na tuto skutečnost a lokalizaci jednotlivých staveb skládky ve svahu bylo dosaženo toho, že celý areál je pohledově skryt a tělesa skládek, zejména po ukončení rekultivačních prací a provedené výsadbě dřevin se přirozeně začlení do stávající krajiny.

V současné době je provozována skládka 6 etapa II areálu, v přípravě je etapa 7 a 8. Hutnění odpadů je prováděno dvěma kompaktory BOMAG o hmotnosti 28 t.