Otázky a odpovědi

 1. Mohu sám přivézt odpad na skládku?

  Ano, na základě uzavřené smlouvy na skládku mohou odpad ukládat všichni občané i firmy.

 2. Jaké odpady mohu uložit na skládce?

  Na skládce mohou být uloženy jen odpady uvedené v provozním řáduSeznam druhů odpadů v provozním řádu

 3. Skládkuje se na této skládce i nebezpečný odpad a co se s ním děje?

  Na skládce nesmí být uložen nebezpečný odpad. Výjimkou jsou odpady s obsahem azbestu.

 4. Jaké jsou poplatky?

  Ceník za odstranění jednotlivých typů odpadu:

  Kód odpadu Název odpadu Cena vč. rekultivace Kč/t Poplatek obci dle Zákona č. 185/2001 Sb. Kč/t Celkem bez DPHKč/t
  15 01 06 Směsné obaly 1890 500 2390
  16 01 03 Pneumatiky (os.aut.) 2180 0 2180
  16 01 19 Plasty (pouze z aut) 1210 500 1710
  17 01 01 Beton 290 500 (0) 790 (290)
  17 01 02 Cihly 290 500 (0) 790 (290)
  17 02 01 Dřevo (stavební) 1070 500 1570
  17 05 04 Zemina, kamení 290 500 (0) 790 (290)
  17 06 01 Izolační mat. obsahující azbest 800 500 1300
  17 06 04 Izolační materiál 970 500 1470
  17 06 05 Stav. materiály obsahující azbest (ETERNIT) 800 500 1300
  17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 570 500 1070
  20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 630 500 1130
  20 03 01 Směsný komunální odpad 760 500 1260
  20 03 07 Objemný komunální odpad 790 500 1290

  Kompletní ceník za odstranění jednotlivých druhů odpadů je k dispozici ZDE.

 5. Potřebuji předložit nějaký doklad při uložení odpadu na skládku?

  Pro uložení odpadu je potřeba předložit doklad charakterizující přivážený odpad, tzv. základní popis odpadu (ZPO). Za jeho úplnost a pravdivost zodpovídá původce odpadu, nebo oprávněná osoba (např. společnosti, která odpad na skládku přiváží). Obsah ZPO je dán příslušnou prováděcí vyhláškou (294/2005 Sb.) k zákonu o odpadech. Na požádání může být zákazníkům sdělen na e-mailové adrese: lohana@lohana.cz.

  Základní popis odpadu je nezbytné odpovědnému pracovníkovi skládky předat vždy s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení. Nepodnikajícím fyzickým osobám stačí Čestné prohlášení, které jim obsluha skládky poskytne při předání odpadu.

 6. Má být odpad při transportu a vykládání zabalený?

  Odpad nemusí být žádným zvláštním způsobem zabalený. Je odpovědností každého původce, aby odpad zejména při dopravě neznečišťoval komunikace a životní prostředí obecně. Pouze odpad s obsahem azbestu je vhodné zabalit například do plastové folie.

 7. Jak je skládka zajištěná proti znečisťování životního prostředí?

  Moderní skládka odpadů je relativně velkou a složitou stavbou. Náležitosti její konstrukce (např. počet těsnících vrstev, jejich hutnění a systému sledování těsnících prvků skládky) stanovuje řada českých státních technických norem, které jsou uvedeny ve vyhlášce 294/2005 Sb. k zákonu o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění. Skládka odpadů (její povolení, provoz, rekultivace, tzv. následná péče o již uzavřené části skládky) podléhá Integrovanému povolení KÚ Olomouckého kraje, podle zákona o integrované prevenci.